top of page
太古地產 x 加減乘除基金:
「生命不加索」青少年生命藝術共創計劃 2023

以時裝設計及紡織藝術為創作媒介,融入藝術治療的元素,藝術計劃讓學生在創作過程中與自我對話,學習表達自己及照顧情感,以促進精神健康及個人成長。參與學生共上5節課堂,最後穿上原創時裝作品拍攝個人照片,展現獨特色彩!

 

參與學校 (根據筆劃排列)

聖馬可中學、筲箕灣官立中學、寶血女子中學

藝術家及藝術治療師團隊
藝術導師:Zoe Siu 蕭俞 | 藝術治療師顧問:Mimi Tung 董馨媛 |  藝術治療師:HoiLam Tang 鄧海琳、Veronica Ng 吳文懿#、Alex Chu#
#見習藝術治療師

主辦及策劃:加減乘除基金 | 項目夥伴:溢達楊元龍教育基金 | 研究及項目夥伴:香港理工大學時裝及紡織學院 | 項目贊助:太古地產

【鏡頭裡的我】
學生作品展覽

搜尋學校:

作品數目(排名不分先後):

35

聖馬可中學

吳以森
聖馬可中學

吳以森
聖馬可中學

筲箕灣官立中學

姚心蘋
筲箕灣官立中學

姚心蘋
筲箕灣官立中學

筲箕灣官立中學

方智恩
筲箕灣官立中學

方智恩
筲箕灣官立中學

聖馬可中學

林浩文
聖馬可中學

林浩文
聖馬可中學

寶血女子中學

梁詩旗
寶血女子中學

梁詩旗
寶血女子中學

寶血女子中學

江芷翹
寶血女子中學

江芷翹
寶血女子中學

聖馬可中學

繆美欣
聖馬可中學

繆美欣
聖馬可中學

寶血女子中學

蔡安芝
寶血女子中學

蔡安芝
寶血女子中學

筲箕灣官立中學

郭永恒
筲箕灣官立中學

郭永恒
筲箕灣官立中學

筲箕灣官立中學

陳樂賢
筲箕灣官立中學

陳樂賢
筲箕灣官立中學

筲箕灣官立中學

馮伊彤
筲箕灣官立中學

馮伊彤
筲箕灣官立中學

聖馬可中學

黃家駿
聖馬可中學

黃家駿
聖馬可中學

寶血女子中學

吳凱彤
寶血女子中學

吳凱彤
寶血女子中學

筲箕灣官立中學

張震南
筲箕灣官立中學

張震南
筲箕灣官立中學

筲箕灣官立中學

曾慶熙
筲箕灣官立中學

曾慶熙
筲箕灣官立中學

筲箕灣官立中學

林言糖
筲箕灣官立中學

林言糖
筲箕灣官立中學

聖馬可中學

楊汶健
聖馬可中學

楊汶健
聖馬可中學

筲箕灣官立中學

禤佳榆
筲箕灣官立中學

禤佳榆
筲箕灣官立中學

寶血女子中學

胡彥琪
寶血女子中學

胡彥琪
寶血女子中學

寶血女子中學

許詩瑤
寶血女子中學

許詩瑤
寶血女子中學

寶血女子中學

陳嘉惠
寶血女子中學

陳嘉惠
寶血女子中學

寶血女子中學

陳鴻欣
寶血女子中學

陳鴻欣
寶血女子中學

筲箕灣官立中學

馮欣然
筲箕灣官立中學

馮欣然
筲箕灣官立中學

筲箕灣官立中學

黃文婕
筲箕灣官立中學

黃文婕
筲箕灣官立中學

筲箕灣官立中學

吳嘉瑜
筲箕灣官立中學

吳嘉瑜
筲箕灣官立中學

聖馬可中學

方巧晴
聖馬可中學

方巧晴
聖馬可中學

聖馬可中學

李天謠
聖馬可中學

李天謠
聖馬可中學

寶血女子中學

梁燕婷
寶血女子中學

梁燕婷
寶血女子中學

寶血女子中學

江芷澄
寶血女子中學

江芷澄
寶血女子中學

筲箕灣官立中學

紀文欣
筲箕灣官立中學

紀文欣
筲箕灣官立中學

筲箕灣官立中學

董晉嘉
筲箕灣官立中學

董晉嘉
筲箕灣官立中學

聖馬可中學

郭凱晴
聖馬可中學

郭凱晴
聖馬可中學

寶血女子中學

陳嘉蕎
寶血女子中學

陳嘉蕎
寶血女子中學

筲箕灣官立中學

雷頌恩
筲箕灣官立中學

雷頌恩
筲箕灣官立中學

聖馬可中學

黃子祐
聖馬可中學

黃子祐
聖馬可中學

bottom of page