top of page

《Yibo》

插畫 / 角色創作

何綺嵐

博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學

Yibo係一隻怪獸,怪獸通常比人一種惡劣嘅印象,但Yibo她好友善,唔好憑佢外貌係隻怪獸而覺得佢好惡好有距離感,佢又貪靚又鍾意識朋友~佢個尾尾有個蝴蝶結,睇下佢幾貪靚!而家同你say緊hi喎,睇嚟佢想同你做朋友啊!快啲同佢影相做朋友仔啦!

bottom of page