top of page

《金手指》

混合媒介

向日魁

香港培道中學

金手就代表我自己,一直以來都好努力畫畫,希望自己可以畫得更好,到最後終於成為了一個小金手指。線就代表着不同人的「求助」:「你讀va就嚟幫吓手畫吓野啦!」不但沒有回報,連一聲「多謝」也沒有,我就好似一個可循環使用嘅廉價勞動力一樣。其實有時真係好攰。

bottom of page