top of page

《太空眠》

混合媒介

伊利沙伯中學舊生會中學

有時候我哋都需要忙裏偷閑一下,就好似盒入面執行緊任務嘅外星人,偷偷地瞓係到享受一下呢個星球咁。

bottom of page