top of page

李天謠
聖馬可中學

同學的話✍️

用咗幾件衫做唔同layers,下身格仔加上身淺色做更多層次。


下身用多啲布,希望可以cover多少少。


主要Design係用layer去突顯出嚟。

bottom of page